Lopšelio-darželio taryba

 • Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia lopšelio-darželio mokytojus, tėvus (globėjus) ir vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti lopšelio-darželio aktualius klausimus.
 • Lopšelio-darželio taryba sudaroma iš lopšelyje-darželyje nedirbančių vaikų tėvų (globėjų), mokytojų, bendruomenės atstovų. Lopšelio-darželio tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato lopšelio-darželio direktorius.
 • Lopšelio-darželio taryba atlieka tokias funkcijas:
  • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam lopšelio-darželio veiklos planui, lopšelio-darželio Nuostatams, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lopšelio-darželio direktoriaus, svarsto lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles;
  • teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
  • kolegialiai svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
  • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
  • svarsto mokytojų ir tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;
  • teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto kitus lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis

Eil. Nr.Vardas pavardė Pareigos
1.Arnas JovaišasPirmininkas, tėvų atstovas
2.Vanda JuozapaitienėNarė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3.Dovilė VaikutienėNarė, auklėtoja
4.Dovilė BaniūnaitėNarė, dietistė
5.Žydronė MačiūnienėNarė, tėvų atstovė
6.Eimantė ŠvedarauskienėNarė, tėvų atstovė