Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

 KORUPCIJOS PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

 ATASKAITA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS (2022 m.)

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA (2022 m.)

  KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖS 2022 M. VEIKLOS   ATASKAITA

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2022 METŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2021 M.

ATSAKINGAS ASMUO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją lopšelyje darželyje – dietistė Dovilė Baniūnaitė. Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje – darželyje kreiptis el. p. baniunaite@gmail.com 

Anonimiškumą garantuojame.

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Dovilė Baniūnaitė.
Nariai:  Ingrida Jasėnaitė, Daina Beinorienė.

 ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SPINDULĖLIS“ PAREIGYBĖS, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ

  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Informaciją apie korupciją bei pastebėtus pažeidimus Šiaulių r. Kairių lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu galima pateikti:

·        tiesiogiai atvykus į lopšelį-darželį jo oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu Salduvės 16, Kairiai, Šiaulių rajonas;

·        atsiųsti laisvos formos pranešimą paštu lopšelio-darželio adresu Salduvės 16, Kairiai, Šiaulių rajonas. Siunčiant pranešimą paštu, po lopšelio-darželio pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Siunčiant laisvos formos pranešimą, informacija turi būti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;

·        atsiųsti pranešimą ministerijos elektroninio pašto adresu skaidrumas@smm.lt.

Apie korupciją taip pat galima pranešti:

·        el. paštu pranesk@stt.lt siunčiant užpildytą Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojamą Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą; 

·        per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę;

·        paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasitikėjimo telefonas (8 41) 42 04 72

NUORODOS:

Išsamesnė informacija pateikta:

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/7439

https://www.facebook.com/LRSTT

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

 VTEK REKOMENDACINĖS GAIRĖS DĖL DOVANŲ IR PASLAUGŲ PRIĖMIMO APRIBOJIMO