Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos konstitucija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos higienos Normos HN 75:2016 „Įstaiga,vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo pakeitimas

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymas (2018-12-04 Nr. XIII-1690)

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos teikimo tvarkos aprašas (2019 m. gegužės 21 d. Nr. T-174)

Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašas (2019 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-114)

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas (2019 m. gegužės 21 d. Nr. T-175)