Apie mus

PIRMIEJI ŽINGSNIAI…

1978 m. balandžio 1 dieną Kairių miestelyje savo veiklą pradėjo Lietuvos žemės ūkio technikos (LŽŪT) žinybinio pavaldumo, keturių grupių devyniasdešimties vietų lopšelis-darželis. 1979 m. rugsėjo 1 dieną LŽŪT valdytojo R. Šato įsakymu lopšeliui-darželiui suteiktas „Spindulėlio“ vardas.

Nuo įsteigimo pradžios iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. lopšeliui-darželiui vadovavo direktorė Janina Vaičiūnienė (Gaidienė). Jos dėka per pirmuosius veiklos metus buvo sukurta stipri materialinė bazė: įrengtos saugios lauko žaidimų aikštelės, sporto aikštynas su medine pakyla, grupėse sudarytos sąlygos vaikų ugdymui, kūribiškumui ir žaidybinei veiklai. Suburtas darbštus, mylintis vaikus kolektyvas.

Tuo metu lopšelyje-darželyje dirbo jaunos ir energingos auklėtojos: Z. Karpenko, R. Grušienė, D. Juškienė, D. Banytė, A. Bertulienė, A. Norvaišaitė, med. seserys B. Brazdžionienė (Spudaitė), V. Žukauskienė (Paulauskaitė). Vaikų sveikatą puoselėjo vyr. med. sesuo Z. Urbutienė (Gugaitė), materialinės bazės kūrimu rūpinosi ūkvedė G. Jakutienė.

1987 m. lopšelis-darželis „Spindulėlis“ respublikoje pripažintas geriausiu žinybiniu lopšeliu-darželiu. 1991 m. ugdymo įstaiga pervedama Šiaulių rajono Kairių seniūnijos žinion, o nuo 1995 m. pavaldi Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

ETNOKULTŪRINIU TAKELIU…

Nuo pirmųjų lopšelio-darželio žingsnelių puoselėjamos tautiškumo, dvasingumo idėjos. Interjeras kurtas panaudojant tautinius motyvus. Atsižvelgiant į istorinio laikmečio ypatumus stengtasi vaikams atskleisti savo tautos, savo krašto pažinimo paslaptis, padėti suprasti žmogaus ir gamtos ryšius, ugdyti vertybinį santykį su gamta. Vaikai žaidė lietuvių liaudies žaidimus, dainavo liaudies dainas, muzikavo liaudiškais instrumentais, klausėsi tautosakos, koncertavo.

Prasidėjus atgimimui etninio ugdymo tikslai, uždaviniai ir turinys išsiplėtė. 1993 m. lopšelio-darželio pedagogai parengė etnokultūros ugdymo gaires „Po tėviškės dangum”. 1995 m. direktorė Janina Vaičiūnienė Atviros Lietuvos fondo projektui „Švietimas Lietuvos ateičiai“ parengė projektą „Etnokultūrinės ugdymo krypties Kairių lopšelyje-darželyje įgyvendinimas”. Gavus finansavimą praturtėjo ugdomoji aplinka naujomis priemonėmis, daugiau dėmesio skirta tautinės savimonės ugdymui, tautos istorijai, šeimos ir lopšelio-darželio sąveikos stiprinimui, atskleidžiant ir puoselėjant tradicijas.

Orientuojantis į nūdienos poreikius ir galimybes išlaikomas santykis tarp dabarties ir praeities. Etnokultūrinis ugdymas lopšelyje-darželyje organizuojamas pajaučiant vaiko amžiaus galimybes atitinkantį tautinį suvokimą, tenkinant saviraiškos poreikį, puoselėjant ir tęsiant socialinėje terpėje susiformavusias tradicijas, jų kaitą ir dėsningumą.

SVEIKAS DARŽELIS…

Lopšelio-darželio bendruomenė sveika gyvensena pradėjo domėtis 1998 metais. Buvo sukurta pirmoji sveikatos stiprinimo programa „Sveikas darželis” 1998/99-2000 m. Ši programa buvo įtraukta į Šiaulių Universiteto visuomenės sveikatos mokslinio centro projektą „Sveikas darželis”. 1999 m. rugsėjo 27 d. lopšeliui-darželiui buvo suteiktas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos sertifikatas, įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla. Sveikatos stiprinimas ir ugdymas tapo prioritetine lopšelio-darželio veiklos kryptimi. Ilgainiui buvo parengtos tęstinės programos: „Sveikos aplinkos kūrimas” 2000-2004 m., saugios ir sveikos gyvensenos programa „Sveikas darželis” 2005-2008 m., sveikatos stiprinimo programos „Sveikas darželis“ 2009-2013 m. ir 2014-2018 m., pagrįstos fizinio aktyvumo optimizavimu, natūraliu grūdinimu, subalansuota mityba, palankaus mikroklimato kūrimu, saugios elgsenos įgūdžių ugdymu. 2012 m. parengta olimpinio ugdymo programa „Nuo mažo vaikelio iki olimpinio kelio“ ir įstaiga tapo respublikinio projekto „Olimpinis vaikų ir jaunimo ugdymas“ nariu.