Mokytojų taryba

  • Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
  • Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.

Mokytojų tarybos sudėtis

Eil.Nr. Vardas, pavardėPareigos
1.Dalia GricienėPirmininkė, direktorė 
2.Vanda Juozapaitienė Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3.Neringa KavaliauskienėNarė, auklėtoja
4.Ingrida KaralienėNarė, auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja
5. Dovilė VaikutienėNarė, auklėtoja
6.Vidija RinkevičienėNarė, auklėtoja
7.Jugina KaminskėNarė, auklėtoja, meninio ugdymo mokytoja
8.Alma ŠulčienėNarė, auklėtoja
9.Lijandra AndrašūnaitėNarė, auklėtoja
10.Daiva UrbonienėNarė, logopedė