Mokytojų taryba

  • Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
  • Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.

Mokytojų tarybos sudėtis

Eil.Nr. Vardas, pavardėPareigos
1.Vanda Juozapaitienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
2.Dalia Gricienė Narė, direktorė
3.Neringa KavaliauskienėNarė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4.Ingrida KaralienėNarė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja
5. Dovilė VaikutienėNarė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6.Vidija RinkevičienėNarė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7.Jugina KaminskėNarė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja
8.Alma ŠulčienėNarė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9.Lijandra AndrašūnaitėNarė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10.Daiva UrbonienėNarė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja